ลิเกจังหวัดพิจิตร ร้องรำ ชวนคนไทยไม่สูบบุหรี่ในบ้าน

ลิเกจังหวัดพิจิตร ร้องรำ ชวนคนไทยไม่สูบบุหรี่ในบ้าน

admin No Comment
health news

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ สมาคมลิเกตะพานหินจังหวัดพิจิตร เทศบาลเมืองตะพานหิน และชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดพิจิตร จัดแถลงข่าว โครงการสื่อวัฒนธรรม ลิเกร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เพื่อเชิญชวนคนไทยไม่สูบบุหรี่ในบ้าน และปกป้องเด็กและเยาวชนจากการติดบุหรี่ ในวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ลานถนนคนเดินเทศบาลเมืองตะพานหิน

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า วัฒนธรรมการแสดงลิเกของจังหวัดพิจิตร เป็นสื่อที่ถือเป็นภูมิปัญหาพื้นบ้านที่ได้รับความสนใจและสืบทอดมาอย่างยาวนาน ผมขอแสดงความชื่นชมมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ที่ได้ร่วมกับสมาคมลิเกตะพานหินจังหวัดพิจิตร และชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมสื่อวัฒนธรรมลิเกร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ขึ้น เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในระดับชุมชน ซึ่งจะมีผลอย่างมากในการให้ข้อมูลกับกลุ่มประชาชนในระดับชุมชนที่มีอัตราการสูบบุหรี่ที่สูงกว่าระดับปกติ ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์เพื่อป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่ของกลุ่มเยาวชน และการทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนจังหวัดพิจิตร
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการสำรวจอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรจังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ.2558 อยู่ที่ร้อยละ 19.31 หรือจำนวน 84,897 คน ซึ่งโดยสถิติแล้วอย่างน้อยหนึ่งในสามของคนที่สูบบุหรี่ระยะยาว ซึ่งเท่ากับ 28,299 คน จะเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ทั้งนี้การสูบบุหรี่ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุข โดยเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาที่สำคัญลำดับที่สองของคนไทยปีละห้าหมื่นกว่าคน มาตรการที่สำคัญในการทำให้การสูบบุหรี่ลดลง คือ การสกัดเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าสู่วงจรของการเสพติดบุหรี่ เพราะเมื่อเริ่มสูบและติดแล้ว มีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่สามารถเลิกได้ อีกร้อยละ 70 จะติดไปจนตลอดชีวิต อีกทั้งการทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ หรือไม่สูบบุหรี่ในบ้าน ยังช่วยให้คนในบ้านไม่ต้องได้รับควันบุหรี่ ลดโอกาสที่ลูกจะติดบุหรี่ คนสูบบุหรี่จะสูบน้อยลงหรือเลิกสูบง่ายขึ้นและไม่มีกลิ่นเหม็นบุหรี่ในบ้านอีกด้วย
นายแสงวิรัตน์ ยื่นแก้ว นายกสมาคมลิเกตะพานหินจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ทางสมาคมมีความยินดีที่ทางมูลนิธิรณรงค์ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงลิเก ซึ่งถือเป็นศิลปวัฒนธรรมของไทยที่ทรงคุณค่า โดยทางเราได้ให้ ศิลปินลิเก ป. ปากควาย แต่งเนื้อร้องลิเกที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ให้บ้านปลอดบุหรี่ หากท่านใดสนใจก็สามารถร่วมกิจกรรมในวันงานและติดตามชมสื่อรณรงค์ลิเกบ้านปลอดบุหรี่ ที่ทางนายกสมาคมลิเกตะพานหินจังหวัดพิจิตรได้ร่วมงานในครั้งนี้
/ขอบคุณ สสส