travel news

กลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี

admin No Comments

ผ้าทอนาหมื่นศรี มีลักษณ์พิเศษในเรื่องโครงสร้างของตัวเนื้อผ้า ลวดลาย และสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปัจจุบันผ้าทอนาหมื่นศรี ได้ทอเป็นผ็าสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

วัดบ้านแลง

admin No Comments

ชมวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2285 และยืนยงมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอุโบสถหลังเก่ายังคงเป็นสถาปัตยกรรมอันแสนคลาสสิกที่สะกดทุกสายตาให้จับจ้อง อุโบสถหลังนี้สันนิษฐานว่ามีอายุหลายร้อยปี และตั้งอยู่หลังกำแพงแก้ว ลักษณะอาคารทำด้วยไม้ ก่ออิฐถือปูน ผนังด้านนอกประดับด้วยเครื่องถ้วยชามเซรามิกโบราณ